Zvolte si typ nemovitosti

O nás

O společnosti VIOLET REAL s.r.o.

VIOLET REAL s.r.o. je realitní kancelář, zabývající se komplexními službami v oblasti realitního obchodu. Věnovat se Vám budou proškolení realitní makléři s mnohaletou zkušeností, kteří ke každému klientovi přistupují s maximální péčí, protože naším cílem je jeho spokojenost a doporučení služeb naší realitní kanceláře dále. Klademe velký důraz na to, aby měl klient v naši realitní kancelář a naše spolupracující partnery důvěru a nemusel se obávat, že přijde o své úspory, nebo o nemovitost. Celý obchod se snažíme uskutečnit v co nejkratším možném termínu a klientům jsme k dispozici téměř 24 hodin denně. Pomáháme klientům s výběrem vhodného financování nemovitosti a úzce spolupracujeme s našimi finančními partnery. Prodávající klienti mají veškerý servis spojený s prodejem nemovitosti zcela zdarma. Jsme ryze českou společností, bez vlivu cizího kapitálu.

Služby pro prodávající

 • Nábor nemovitosti a zpracování textu pro možnost inzerce
 • Nafocení a grafické zpracování nemovitosti
 • Návrh reálné tržní ceny nemovitosti
 • Prezentace nemovitosti na více než 15 realitních serverech a v tisku
 • Vyhledávání zájemců o koupi nemovitosti v naší denně aktualizované databázi poptávajících klientů
 • Realizace prohlídek nemovitosti se zájemci o koupi v termínu, který s Vámi předem telefonicky dohodneme
 • Zajistíme pro Vás veškeré dokumenty potřebné k realizaci prodeje včetně PENB
 • Kompletní právní servis včetně advokátní úschovy financí
 • Jednání na Katastru nemovitostí, případně zajištění převodu členských práv a povinností u příslušného Bytového družstva
 • Vyřízení převodu elektřiny, vody a plynu
 • Úspěšné předání nemovitosti, včetně vypracování předávacího protokolu

V případě Vašeho zájmu o využití služeb naší realitní kanceláře, kontaktujte prosím naše realitní makléře (kontaktní informace) nebo vložte svou nemovitost do naší databáze a naši realitní makléři již udělají maximum pro zajištění bezproblémového a rychlého prodeje Vaší nemovitosti.

Služby pro kupující

 • Nabídka a vyhledávání nemovitostí dle Vašich požadavků
 • Bezplatná evidence v interní databázi poptávajících klientů a přednostní informace o novinkách
 • Profesionální provedení prohlídek nemovitostí proškolenými makléři
 • Zajištění dokumentů z katastrálního a stavebního úřadu
 • Zajištění finančního poradenství s našimi partnery
 • Kompletní právní servis včetně advokátní úschovy financí
 • Vyřízení převodu elektřiny, vody a plynu
 • Úspěšné předání nemovitosti, včetně vypracování předávacího protokolu

Máte dotazy? Kontaktujte nás:

Systém vnitřních zásad

k zajištění povinností vyplývajících ze zák.č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Více v souboru níže.

POUČENÍ

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen jako Poučení)

realizované ze strany společnosti: VIOLET REAL s.r.o.,

IČO: 293 01 882, se sídlem: U Leskavy 788/31, 625 0 Brno

tel.: +420 725 422 155, e-mail: bedrichova@violetreal.cz, ID datové schránky: ma27yga, www.violetreal.cz

(dále jen jako Realitní zprostředkovatel)

a adresované všem potencionálním klientům Realitního zprostředkovatele,

kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) s Realitním zprostředkovatelem

(dále jen jako Zájemce)

Realitní zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkova­telskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít s Realitním prostředkovatelem) o tom, že:

 • Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim zák.č. 39/2020 Sb., zákon o realitním zprostředkování;
 • Předmětem služby nabízené Realitním zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, třetí osobě;
 • Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve
 • Zprostředkovatelské smlouvě (tj. za tzv. doporučenou cenu);
 • Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou (když tato bude sjednanou ve Zprostředkovatelské smlouvě) – s možností automatického prodloužení této (o původně sjednanou délku trvání této), pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 5 dnů před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání
 • Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení
 • Zprostředkovatelské smlouvy;
 • Návrhy Zprostředkova­telských smluv jsou uveřejněny na adrese www.violetreal.cz
 • Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní sjednané – procento ze skutečné ceny (která bude uvedena v Realitní smlouvě); k takto vypočtené Provizi bude vždy připočtená daň z přidané hodnoty (viz dále). V případě zprostředkování nájmu/podnájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě.
 • Provize bude vždy zatížena daní z přidané hodnoty (DPH) ve smyslu platné právní úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21% ze základu daně (tj. ze sjednané Provize), tedy Zájemce bude povinen uhradit
 • Realitnímu zprostředkovateli jak sjednanou Provizi, tak i DPH z této;
 • Provize bude splatná dnem uzavření Realitní smlouvy (tj. smlouvy Cílové uzavřené mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Realitním zprostředkova­telem); je preferován bezhotovostní způsob úhrady Provize;
 • Veškeré náklady Realitního zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;
 • Zprostředkovatelská smlouva je uzavírána v souladu se Zákonem o realitním zprostředkování, práva Zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla-li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

 • Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu, zprávy zaslané do datové schránky nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a přitom Realitní zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu Realitního zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany Realitního zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy:


Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

Adresát: VIOLET REAL s.r.o.

se sídlem: U Leskavy 788/31, 625 00 Bno

e-mail: bedrichova@violetreal.cz, ID datové schránky: ma27yga, tel. +420 725 422 155

Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy ze dne … vztahující se k nemovitým věcem v k.ú. …

Vaše jméno a příjmení: …

Vaše adresa: …

Datum: …

Váš podpis:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)


Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Realitního zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Realitního zprostředkovatele. V tomto směru Realitní zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Realitním zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

Zásady ochrany osobních údajů Realitního zprostředkovatele jsou uveřejněny na stránkách www.violetreal.cz

V Brně dne 1. 1. 2023

VIOLET REAL s.r.o.

Společnost VIOLET REAL s.r.o., se sídlem U Leskavy 788/31, 625 00 Brno, IČO: 29301882, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu Brno pod sp. zn. C 72523, jako správce osobních údajů, (v textu též jako „My“) Vás jako uživatele webových stránek www.violetreal.cz a současně jako své obchodní partnery informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

V případě kontaktování prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 • Vaše jméno a příjmení,
 • obchodní firma,
 • adresa nebo sídlo společnosti,
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 • telefonní číslo nebo
 • e-mailová adresa

Dostanou se k nám pouze Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Dále se v tomto textu dozvíte:

 • jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat
 • k jakým účelům je budeme využívat
 • komu je smíme poskytnout
 • po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
 • jaká máte práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme především k tomu, abychom Vás mohli zpětně kontaktovat a poskytnout Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smluv, tj. Rezervační smlouvy, Pověření k zajištění zájemců o koupi nemovitosti, Nájemní smlouvy, vypracování Daňového přiznání, zajištění přepisu elektřiny, vody a plynu, zajištění právního servisu potřebného pro převod nemovitostí. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na bedrichova@violetreal.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat naše společnost. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim spolupracujícím partnerům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • advokátní kanceláři
 • spolupracující účetní firmě
 • spolupracujícím realitním makléřům;
 • zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;
 • dodavatelům elektrické energie, plynu a vody

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, nebo zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Po skončení plnění naší vzájemné smlouvy a po uplynutí zákonných archivačních lhůt Vaše osobní údaje bezpečně a důkladně zlikvidujeme, a to jak ty listinné, tak elektronické.

Používání cookies

Na webových stránkách Provozovatele jsou používány soubory typu cookie. Pokud budou cookies deaktivovány v prohlížeči, nebudete dále moci využívat všechny interaktivní prvky našich webových stránek. Většina novějších webových prohlížečů (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome apod.) nabízí možnost kontroly uložených cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče. V rámci nastavení svých prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese bedrichova@violetreal.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu – pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování osobních údajů znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018

Odstoupení od smlouvy

Adresát: VIOLET REAL s.r.o., IČ: 29301882,

se sídlem: U Leskavy 788/31, 625 00 Brno

Odesílatel: Jméno: _____________­________, narozen: ___________________

bytem: _____________­________________________­____________

Tímto oznamuji, že dle § 1829, odst. 1 zák. č. 89/2012 odstupuji od smlouvy

_____________­____________________ uzavřené dne _____________­____________

Beru na vědomí, že podle § 1834 občanského zákoníku jsem povinen Vaší společnosti uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

V______________ dne: _________________

_____________­_________________

Podpis

Poučení:

 • Odstoupení od smlouvy je nutné odeslat na adresu provozovny VIOLET REAL s.r.o., uvedenou víše
 • k dodržení zákonné lhůty je nutné odeslat formulář před uplynutím zákonné lhůty

Máte dotazy? Kontaktujte nás: