Zvolte si typ nemovitosti

Platba popelnic Brno – kdo je povinen platit poplatek za popelnice?

SKUPINY POPLATNÍKŮ

  1. fyzické osoby, které mají na území města Brna evidován trvalý pobyt,
  2. fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen přechodný pobyt v obci na dobu delší než 90 dnů,
  3. fyzické osoby, které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají v obci přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  4. fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
  5. fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku v základní sazbě za jednu fyzickou osobu

(Datum vzniku poplatkové povinnosti je totožné s datem skutečnosti, která nastala později:

  • datum právních účinků vkladu do Katastru nemovitostí, nebo
  • datum, od kterého není hlášena k pobytu v nemovitosti žádná fyzická osoba.

Pokud nastaly obě uvedené skutečnosti před 1. 1. 2013, je datum vzniku poplatkové povinnosti 1. 1. 2013.).

Příklad:

Vlastníte rodinný dům a byt v Brně, v domě bydlíte a byt pronajímáte. Platební povinnosti jsou následující:

  1. platíte jako občan města Brna
  2. za dům, ve kterém bydlíte už znovu neplatíte (započteno v 1.)
  3. za byt platí nájemník, ale jen v případě, že je v něm nahlášen k trvalému pobytu. Pokud v bytě nikdo hlášen není, musíte poplatek za byt (i kdyby byl prázdný) zaplatit ve výši poplatku za jednu osobu/rok vy, jako vlastníci nemovitosti.

Úleva a osvobození poplatku

Úleva je dána sníženou sazbou poplatku (tj 500,– Kč). Od 1. 1. 2016 ji platí dítě, které v letošním roce nedosáhne 4 let a senior, který naopak dovrší letos dovrší 70 a více let věku.

Další informace k poplatkům za odpad v Brně

Podrobné informace o poplatku najdete i na webu města Brna.