Zvolte si typ nemovitosti

Informace

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OD 1.1. 2016

Hodláte pronajmout nemovitost a zjišťujete, zda budete potřebovat energetický štítek? Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií přichází s účinností některých ustanovení od 1. 1. 2016.

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK: ZÁKON V ROCE 2016

Již podle poslední novelizace z roku 2015 je povinnost zpracovat Průkaz energetické náročnosti budovy (lidově energetický štítek) při prodeji a pronájmu celé budovy. Dosud však platilo, že štítek se zpracovává pouze k prodejům bytových jednotek a ucelených částí budovy. Od 1. 1. 2016 mají úkol zpracovat energetický štítek i pronajímatelé bytů, kdy zákon mluví o jednotce (definici jednotky stanovuje NOZ, ve které se jednotkou myslí právě byt) a i v případě pronájmu ucelené části budovy. Povinnost se tak krom bytů vztahuje i na nebytové prostory, ideální spoluvlastnické podíly, resp. všechny takové části budov, které jsou určeny k samostatnému používání nebo byly za tímto účelem upraveny.

MÍSTO ŠTÍTKU TŘÍDU G? POUZE ZPROSTŘEDKOVATELÉ!

Častým omylem prodávajících a pronajímatelů je uvedení nejhorší energetické třídy G do inzerce v domnění, že tak splní zákonnou povinnost. Tuto možnost má však pouze zprostředkovatel prodeje, který od majitele neobdrží energetický štítek. I v takové situaci se majitel vystavuje sankci.

KDY NEMUSÍM PRŮKAZ ZPRACOVAT?

 • po této účinnosti zákona jsou od od zpracování PENB osvobozeny tyto případy:
 • budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
 • budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci,
 • budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
 • stavby pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
 • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,
 • jsem vlastníkem jednotky a nebyl mi předán průkaz od SVJ (pak můžu nahradit vyúčtováním dodávek energií za 3 roky zpět) ,
 • budovy, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947 za předpokladu, že se tak účastníci kupní smlouvy písemně dohodnou.

VYÚČTOVÁNÍ ENERGIÍ MÍSTO PENB? PROBLÉM PRO SVJ!

Vyhnout se povinnosti vypracovat průkaz energetické náročnosti mohou majitelé bytových jednotek tak, že předloží vyúčtování energií za poslední tři roky. S tím je však spojeno velké ALE. Před náhradou formou vyúčtování musí nejdříve písemně oslovit majitele domu. Tím je v intencích zákona obvykle společenství vlastníků jednotek, které musí majitel bytu o předložení energetického štítku požádat. Právě SVJ má v tomto případě povinnost předložit štítek a majitel bytu může použít vyúčtování až v případě, že štítek od SVJ neobdržel.

CHYBĚJÍCÍ ŠTÍTEK? POKUTA A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Nepředáním energetického štítku v případech, kdy tak má být učiněno hrozí pokuta až 200.000,–Kč u právnických osob (např. SVJ) a pokuta do 100.000,–Kč u fyzických osob, což může být ten menší z problémů. Pouhé uvedení o předání průkazu energetické náročnosti budovy v kupní smlouvě je podle informačního portálu Ministerstva průmyslu a obchodu ve chvíli jeho faktického nepředání v zákonem požadovaných situacích považováno za „uvedení nepravdivých informací v kupní smlouvě“. To může mít za následek nárokování smluvní pokuty, náhradu nákladů i odstoupení od kupní smlouvy.

Platba popelnic Brno – kdo je povinen platit poplatek za popelnice?

SKUPINY POPLATNÍKŮ

 1. fyzické osoby, které mají na území města Brna evidován trvalý pobyt,
 2. fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen přechodný pobyt v obci na dobu delší než 90 dnů,
 3. fyzické osoby, které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají v obci přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 4. fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
 5. fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku v základní sazbě za jednu fyzickou osobu

(Datum vzniku poplatkové povinnosti je totožné s datem skutečnosti, která nastala později:

 • datum právních účinků vkladu do Katastru nemovitostí, nebo
 • datum, od kterého není hlášena k pobytu v nemovitosti žádná fyzická osoba.

Pokud nastaly obě uvedené skutečnosti před 1. 1. 2013, je datum vzniku poplatkové povinnosti 1. 1. 2013.).

Příklad:

Vlastníte rodinný dům a byt v Brně, v domě bydlíte a byt pronajímáte. Platební povinnosti jsou následující:

 1. platíte jako občan města Brna
 2. za dům, ve kterém bydlíte už znovu neplatíte (započteno v 1.)
 3. za byt platí nájemník, ale jen v případě, že je v něm nahlášen k trvalému pobytu. Pokud v bytě nikdo hlášen není, musíte poplatek za byt (i kdyby byl prázdný) zaplatit ve výši poplatku za jednu osobu/rok vy, jako vlastníci nemovitosti.

Úleva a osvobození poplatku

Úleva je dána sníženou sazbou poplatku (tj 500,– Kč). Od 1. 1. 2016 ji platí dítě, které v letošním roce nedosáhne 4 let a senior, který naopak dovrší letos dovrší 70 a více let věku.

Další informace k poplatkům za odpad v Brně

Podrobné informace o poplatku najdete i na webu města Brna.

Oznamování ubytovaných cizinců ubytovatelem

Dne 15.srpna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 222/2017, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zásadní změnu pro ubytovatele přináší novelizovaný § 102 citovaného zá­kona

Oznamování ubytování cizince ubytovatelem,

 1. který MÁ ubytování jako předmět podnikatelské činnosti, prostřednictvím dálkového přístupu přes Internetovou aplikci Ubyport, postup registrace je: zde
 2. který NEMÁ ubytování jako předmět podnikatelské činnosti, prostřednictvím předkládání papírových přihlašovacích tiskopisů; může se však sám rozhodnout, že použije přístupu přes Internetovou aplikci Ubyport, postup registrace je: zde

Oznamování ubytování cizinců ubytovateli elektronickou poštou (e-mailem) bylo dne 15.08.2017 za­vedením Internetové aplikace Ubyport zrušeno, respektive dne 15.11.2017 byla dosavadní schránka elektronické pošty (e-mailu) ubytovani@pcr.cz pro oznamování ubytování cizinců ubytovateli zrušena.

Veškeré podrobnosti jsou zde